Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho, pri dodaní a prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar.

Vzťahy upravené týmito VOP, rovnako ako prípadné spory, sa riadia slovenským právom. Príslušnými súdmi sú súdy Slovenskej republiky. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), všetko v znení neskorších právnych predpisov. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s VOP, je s týmito podmienkami oboznámený a údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné. Ak sa niektoré ustanovenie týchto VOP stane alebo bude prehlásené za neplatné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.

Platné pre všetky realizované objednávky prostredníctvom elektronického obchodného centra www.lovector.sk.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Predávajúci:
Predávajúcim produktov a služieb uverejnených v elektronickom obchodom centre www.lovector.sk je spoločnosť:

Lovector.sk
WebMall s. r.o.
Pekárenská 232
028 01 Brezovica

IČO: 46 503 480
IČ DPH: SK2820021127
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. s.r.o., v.č. 58865/L.

WebMall s r.o. je registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty.

Telefonický kontakt: +421 910 437 145
Elektronická adresa: info@lovector.sk

Bankové spojenie:
VÚB banka: 3117705454 / 0200 (IBAN: SK0602 0000 0000 311 770 5454, SWIFT: SUBASKBX).

Ďalej uvedený ako „predávajúci“.

Kupujúci:
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov a/alebo služieb od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodného centra www.lovector.sk. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti, a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Tieto základné obchodné podmienky platia pre dodávky tovaru a/alebo služieb objednaných cez elektronické obchodné centrum www.lovector.sk. Základnou povinnosťou kupujúceho pred objednaním tovaru je dôkladne sa oboznámiť so základnými obchodnými podmienkami, ktoré sa pre kupujúceho stávajú záväznými objednaním tovaru alebo služieb. Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Ďalej uvedený ako „kupujúci“.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY

2.1 Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe odoslania objednávky kupujúcim. Objednávku zrealizujete tak, že si prostredníctvom webového rozhrania vyberiete tovar, prostredníctvom nášho obchodu si Objednávateľ sám vyberá produkt, jeho prevedenie a vytvára jeho vizuálnu podobu. Vybraný tovar s jeho presnou špecifikáciou vložíte do košíka, následne vyplníte formuláre pre spôsob doručenia a spôsob platby. Pred odoslaním objednávky skontrolujte zadané údaje, po stisknutí tlačítka “Objednať s povinnosťou platby“ bude kupujúci presmerovaný na platobnú bránu, kde uhradí celú hodnotu objednaného tovaru.

2.2 Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich prípadnej zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

2.3 Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e­mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim; na uvedenú e­mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru na mieru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia a úhrada objednávky cez platobnú bránu.

Kúpna zmluva je uzatvorená v momente kedy na Váš e­mail, ktorý ste uviedli v objednávke, bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky.

2.4 V prípade nefunkčnosti alebo zlyhania platobnej brány nie je objednávka kompletná a záväzná. Predávajúci si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s Kupujúcim, ktorý skôr podstatným spôsobom porušil svoje záväzky zo zmluvy, napr. neuhradil cenu za zhotovenie.

2.5 Všetky nami prijaté objednávky, ktoré obsahujú kompletne vyplnené náležitosti sú záväzné.

2.6 Povinnosti zmluvných strán

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

  1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov, v prípade výraznej zmeny ceny tovaru alebo nedostupnosti tovaru.
  2. Tovar, ktorý bude zabalený tak, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu.

    Predávajúci nezodpovedá za:

  3. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou alebo telefónnym kontaktom prijímateľa.
  4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok.

    Kupujúci sa zaväzuje:

  5. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť telefonicky emailom alebo poštou.
  6. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

3. Poučenie o zákonnej výnimke z všeobecného práva Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v prípade zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby:

3.1 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby, nakoľko ide v zmysle § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení o tzv. „predaj tovaru“ (t.j. zhotovenie veci na zákazku) zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, „tovaru vyrobeného“ na mieru resp. „tovaru“ určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

3.2 Spotrebiteľ týmto výslovne potvrdzuje, že mu Zhotoviteľ bezprostredne pred odoslaním objednávky výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviedol informácie uvedené v ods. 3.1

3.3 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e­mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní rovnakým spôsobom, ako bola uskutočnená platba.

4. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Naše služby a produkty sú zhotovované na zákazku podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, Predávajúci vždy vyžaduje platbu dopredu a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v momente odoslania objednávky.

4.2 Ceny produktov uvedené v elektronickom obchodnom centre www.lovector.sk sú uvedené v mene EUR. Ceny uvedené pri tovare sú zobrazené sumách vrátane dane z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty sa riadi platnou daňovou právnou úpravou. Ceny uvádzané na stránkach nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať ceny ponúkaných produktov podľa aktuálnych cien výrobcov, či distribútorov tohto tovaru, ako aj v súvislosti so zmenou kurzu meny EUR voči USD, alebo iným relevantným menám. Tieto zostávajú v platnosti až do momentu vydania nového cenníka. Za cenu tovaru objednaného cez elektronický obchod sa považuje cena platná v momente prijatia objednávky predávajúcim. Predávajúci garantuje cenu z objednávky v prípade, že bude uhradená v lehote splatnosti a v prípade korektnej funkčnosti systému www.lovector.sk. Vo všetkých ostatných prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na zmenu cien, o čom bude kupujúci informovaný. Kupujúci má v prípade zmeny kúpnej ceny právo od zmluvy odstúpiť.

4.3 Kupujúci môže za tovar zaplatiť:

a) bezhotovostnou platbou prostredníctvom platobnej brány pred dodaním tovaru priamo pri zadávaní objednávky
b) platba prevodom na účet vedený vo VÚB banke
IBAN: SK06 0200 0000 0031 1770 5454
BC/SWIFT: SUBASKBX

4.4 Všetky akciové ceny na produkty platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.5 Kupujúci odoslaním objednávky výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že jej súčasťou je povinnosť zaplatiť cenu. Kupujúci zároveň potvrdzuje, že Predávajúci na svojom webovom sídle www.lovector.sk označil tlačidlo (funkciu) spojené s odoslaním objednávky ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“.

4.6 Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 14 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Kupujúci má v prípade predĺženia uvedenej dodacej lehoty právo od zmluvy odstúpiť. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje Predávajúci prostredníctvom svojho zmluvného prepravcu spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o. a Packeta s.r.o. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad. V prípade úhrady vopred bankovým prevodom alebo prevodom cez platobnú bránu je prevzatie zásielky bez úhrady kuriérovi.

5.2 Dodanie tovaru zaisťujeme do všetkých štátov EU. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu.

5.3 Konkrétny spôsob dodania si zvolíte v sekcii Košík, kde nájdete aj aktuálnu ponuku a ceny dopravy. Z dodacej lehoty sú vyňaté dni pracovného pokoja a štátne sviatky, o trvanie ktorých sa dodacia lehota príslušne predĺži. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t.j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež ozbrojené konflikty, úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy, a to len v prípade mimoriadnych okolností. Tieto vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Predávajúci je oprávnený vykonať a zúčtovať čiastočné dodávky. Pri postupnom plnení objednávok sa balné a poštovné účtuje len pri prvej zásielke. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti vopred informovať kupujúcého. Predávajúci nezodpovedá za vady, poškodenie tovaru, ktoré vznikne po odovzdaní tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. Predávajúci umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Cena dopravy bude účtovaná spolu s tovarom. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je na mieste povinný spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Prevzatie poškodeného balíka je na zodpovednosti kupujúceho. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si budete môcť uplatniť len tak ak preukážete, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Ak kupujúci zistí poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa prejavuje inak ako vonkajším poškodením balíka, nekompletnosť dodávky, alebo zámenu tovaru, je povinný reklamáciu vykonať bezodkladne, najneskôr však do troch dní od prevzatia zásielky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu, zámeny tovaru a poškodenia počas prepravy nebudú akceptované. Ostatné podmienky sú upravené v reklamačnom poriadku. Reexport predmetu dodávky tretej strane podlieha písomnému súhlasu predávajúceho. Takýto súhlas je potrebné zabezpečiť pred uzatvorením zmluvy s treťou osobou. Zmluvný partner predávajúceho sa zaväzuje takisto previesť povinnosť odsúhlasenia reexportu aj na tretiu osobu.

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A ZÁRUKA

6.1 Záručná doba je 24 mesiacov.

6.2 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.

a) predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim,

b) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,

c) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,

d) ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci,

e) ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7. ZÁKLADNÉ POVINNOSTI PREDAVAJÚCEHO

7.1 povinnosťou je poskytnúť predzmluvné informácie podľa § 10a ods. 1 nového písm. k) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

7.2 povinnosťou je poskytnúť predzmluvné informácie podľa § 3 ods. 1 nového písm. t) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúcého a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

7.3 povinnosťou je súčinnosť pri alternatívnom riešení sporu subjektu ARS podľa § 15 zákona o ARS. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@lovector.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8. SÍDLO SÚDU, ROZHODNÉ PRÁVO

8.1 Na rozhodovanie všetkých sporov zo zmluvného vzťahu vyplývajúceho z objednávok prostredníctvom elektronického obchodu www.lovector.sk, vrátane sporov o existenciu alebo neexistenciu kúpnej zmluvy, je výlučne oprávnený miestne a vecne príslušný súd SR. Zmluvný vzťah podlieha slovenskému právu. Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

9.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho alebo akéhokoľvek iného užívateľa webovej stránky, vrátane podmienok pre zasielanie obchodných oznámení, sa riadi pravidlami nakladania s osobnými údajmi, ktorých aktuálne plné znenie je k dispozícii tu.

10. POUŽÍVANIE COOKIES

10.1 Na webovej stránke sú používané tzv. cookies. Pravidlá o ich používaní, ako aj spôsob, ako ich používanie zakázať, sú k dispozícii tu.

11. REKLAMÁCIA PRI OBJEDNÁVKE A DODANÍ PROSTREDNÍCTVOM ONLINE OBCHODU WWW.LOVECTOR.SK

Odstúpenie od zmluvy pri predaji tovaru na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z.

11.1 Kupujúci je povinný si fotoslužbu skontrolovať ihneď pri prevzatí. Kupujúci má právo si fotoslužbu neprevziať, ak je na nej alebo na jej obale v čase prevzatia viditeľné mechanické poškodenie alebo ak je fotoslužba neúplná. Podmienkou úspešnej reklamácie je však spísanie reklamačného protokolu. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je na mieste povinný spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Prevzatie poškodeného balíka je na zodpovednosti kupujúceho.

11.2 Predávajúci nezodpovedá za reklamované nedostatky spôsobené Kupujúcim, ako ani živelnou pohromou, či inou vyššou mocou.

11.3 Zhotoviteľ zodpovedá voči Spotrebiteľovi za nedostatky fotoslužby v súlade s ustanoveniami §§ 645 – 649 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Záručná doba v zmysle § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení je 24 mesiacov.

11.4 Dopravu reklamovanej fotoslužby na posúdenie do sídla Predávajúceho WebMall s.r.o, Horská 11/A, 831 02 Bratislava zabezpečí Kupujúci.

11.5 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2004 Z.z.

11.6 Reklamáciu je možné podať poštou alebo emailom na info@lovector.sk. Kedykoľvek v prípade akýchkoľvek otázok aj telefonicky. Vzorový formulár Reklamačný protokol nájdete tu.

11.7 Reklamáciu, podanú Kupujúcim – spotrebiteľom, je Predávajúci povinný vybaviť najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

12. Spracovanie osobných údajov

12.1 Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov: Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498 IČ DPH: SK 2021648739, zapísaný v Obchodnom register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 26367/B a Zásielkovňa s.r.o, Muchovo námestie 3624/8 851 01 Bratislava, IČ 48136999, IČ DPH SK2120099014

Viac informácií ohľadom novej smernice ochrany osobných údajov nájdete tu. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. na účely priameho marketingu. Odoslaním objednávkového formulára našich stránkach www.lovector.sk súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov pre potrebu realizácie objednávky a zákonom stanovených lehôt pre archiváciu údajov v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov NR SR č. 122 / 2013 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ako prevádzkovateľ nemáme v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka aj bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Pokiaľ ste nám dali k dispozícii osobné údaje, využívame ich len na zodpovedanie vašich otázok, na doručovanie tovaru, vypracovanie vyžiadanej cenovej ponuky ako aj na účely technickej správy webstránok. Vaše poskytnuté osobné údaje môžu inými službami alebo na iné účely využité len po vašom predchádzajúcom súhlase. Takto udelený súhlas môžete kedykoľvek znovu odvolať. Vaše osobné údaje budú vymazané, ak svoj súhlas na ich uchovávanie odvoláte.

12.2 Predávajúci týmto prehlasuje, že prijal potrebné technické a organizačné opatrenia za účelom zabrániť neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom Kupujúceho. Technické opatrenia spočívajú v nasadení technológií brániacich neoprávnenému prístupu tretích osôb k dátam Kupujúceho.

12.3 Osobné údaje prenášané cez internet v súvislosti s odosielaním elektronických formulárov, popr. pri vyplňovaní objednávkových formulárov, sú šifrované protokolom SSL (Secure Socket Layer) tak, aby ich nikto nemohol prečítať.

V Bratislave dňa 28.6.2021